HORSE MEDICAL SUPPLY CO., LTD.
จำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์

HORSE MEDICAL SUPPLY CO., LTD. บริษัทฮอร์ส เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด

บริษัท ฮอร์ส เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด

          ประกอบกิจการประเภทการขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์ และทางการแพทย์ ซึ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆจะสามารถ นำเอามาไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยให้สะดวกสบายมากขึ้น หรือให้สามารถเคลื่อนย้ายไปยังที่ต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น เครื่องมือแพทย์ ปัจจุบันมีการใช้อย่างแพร่หลายชนิด ทั้งแบบใช้ง่ายที่รู้จักโดยทั่วไป เช่น ผ้าก๊อซ สำลี พลาสเตอร์ เครื่องวัดความดัน อีกแบบคือ เครื่องมือแพทย์ ที่มีขั้นตอนการใช้ที่ยากพึ่งส่วนนี้ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญแนะนำ ยกตัวอย่างเช่น เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะและของเหลว เครื่องผลิตอ็อกซิเจน เครื่องจี้ไฟฟ้า เป็นต้น ไม่ว่าเครื่องมือแพทย์ทั้ง 2 ชนิดไม่ว่าจะนำไปใช้งานก็ควรมีผู้เชี่ยวชาญหรือบุคลากรในทางการแพทย์เครื่องมือแพทย์
การจำแนกเครื่องมือแพทย์แบ่งได้ 4 ประเภทคือ

1. อุปกรณ์การแพทย์ เช่น เครื่องวัดเบาหวาน เครื่องวัดความดัน มีดผ่าตัด
2. บริภัณฑ์การแพทย์ เช่น เครื่องเอกซเรย์ เครื่องอัลตราซาวด์
เครื่องสลายนิ่ว เป็นต้น
3. วัสดุการแพทย์และวัสดุฝังในทางศัลยกรรม เช่น ถุงมือยางทางการแพทย์
ผ้าก๊อซ ซิลิโคน
4. เครื่องมือแพทย์เฉพาะทาง เช่น ชุดตรวจ น้ำตาล ในปัสสาวะ เครื่องมือทันตกรรม
ชุดน้ำยาตรวจการติดเชื้อ เอชไอวี (HIV) เป็นต้น